Административни услуги

Издаване на дубликати за завършен клас, етап, степен

Преместване на ученици в държавните и общински училища
Приемане на деца в I клас в държавните и общински училища
Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализирани училища
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас
Издаване на удостоверение Образец УП-2 за осигурителен доход
Издаване на удостоверение Образец УП-3 за осигурителен доход