Обществен съвет

Г-н Хюсеин Хюсеинов – кмет на с. Подгорица – в качеството си на представител на финансиращия орган.
Представители на родителите:
Г-жа Бонка Асенова
Г-жа Нели Ангелова
Г-жа Силвия Миленова

Г-жа Айфер Мехмедова – директор на училището
Г-жа Румяна Станчева – счетоводител на училището