За нас

През 1884-1885 година заедно с черквата на доброволни начала в с. Подгорица е открито килийно училище в самия черковен двор. В него с договор/контракт/ за една година е назначен първия учител Иван Митев от с. Дринчево, Харманлийско.
Приети са в слят клас 20 деца.
През 1905 година с доброволен труд и дарения е построено ново четирикласно училище. През същата година е построена ЖП линията София – Варна. Очите на подгоричани се отварят още по-широко към света. Жаждата за просвета и култура се засилва.
През 1919 година е открита първата ученическа трапезария, в която се хранят най-бедните деца. През 1921-1922 година се открива и прогимназия, в която освен децата от Подгорица, се учат и децата от селата Здравец, Голямо Соколово, Ралица. Внушителната сграда на новото училище е построена през 1966 година. През своята история училището е било и ще бъде неугасващо огнище на просвета и патриотизъм, на стремеж към духовен напредък.