Седмично разписание – прогимназиален етап

Седмично разписание на ОУ ”Отец Паисий” с. Подгорица
Среден курс за учебната 2023/2024 година в сила от 15.09. 2023 г.

Пети клас Шести клас Седми клас
П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Н
И
К
1
2
3
4
5
6
Математика
История и цивилизации
Английски език
Човекът и природата
Български език и литература
Физическо възпитание и спорт
Час на класа
Математика
История и цивилизации
Английски език
Човекът и природата
Български език и литература
Физическо възпитание и спорт
Час на класа
Български език и литература
Английски език
Компютърно моделиране и ИТ
Компютърно моделиране и ИТ
Биология и здравно образование
Технологии и предприемачество
Час на класа
В
Т
О
Р
Н
И
К
1
2
3
4
5
6
7
Математика
География и икономика
Английски език
Български език и литература
Български език и литература
Физическо възпитание и спорт
Технологии и предприемачество
Математика
География и икономика
Английски език
Български език и литература
Български език и литература
Физическо възпитание и спорт
Технологии и предприемачество
Химия и опазване на околната среда
Български език и литература
Английски език
География и икономика
Математика
Математика
Физическо възпитание и спорт
С
Р
Я
Д
А
1
2
3
4
5
6
7
География и икономика
Английски език
Математика
Компютърно моделиране и ИТ
Български език и литература
Музика
Физическо възпитание и спорт
География и икономика
Английски език
Математика
Компютърно моделиране и ИТ
Български език и литература
Музика
Физическо възпитание и спорт
История и цивилизации
Физика и астрономия
Български език и литература
Български език и литература
Математика
Изобразително изкуство
Изобразително изкуство
Ч
Е
Т
В
Ъ
Р
Т
Ъ
К
1
2
3
4
5
6
Компютърно моделиране и ИТ
Български език и литература
Музика
История и цивилизации
Математика
Математика ИУЧ
Компютърно моделиране и ИТ
Български език и литература
Музика
История и цивилизации
Математика
Математика ИУЧ
Английски език
Математика
Математика ИУЧ
Биология и здравно образование
Български език и литература
Физическо възпитание и спорт
П
Е
Т
Ъ
К
1
2
3
4
5
6
Български език и литература
Български език и литература-ИУЧ
Математика
Изобразително изкуство
Изобразително изкуство
Човекът и природата
Български език и литература
Български език и литература-ИУЧ
Математика
Изобразително изкуство
Изобразително изкуство
Човекът и природата
Математика
География и икономика
Физика и астрономия
Музика
Български език и литература -ИУЧ
История и цивилизации
Спортни дейности