Проекти

Проект „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯ НА КРИЗИ“

ПРОЕКТ: BG05M2OP001-5.001-0001

Проект „НП ЗАЕДНО В ИЗКУСТВОТО И СПОРТА“

ПРОЕКТ: НП ЗАЕДНО В ИЗКУСТВОТО И СПОРТА

Проект „Заедно можем повече – ЦОИДУЕМ“

ПРОЕКТ: ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ – ЦОИДУЕМ

ОУ Отец Паисий с. Подгорица през учебната 2019-2020 г. работи по следните национални програми и проекти:

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „АПСПО“

Проект „BG05M2OP001-2.010-0001 КПРПС“

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проект BG05M2OP001-2.012 „Образование за утрешния ден“

 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

От началото на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година
в ОУ „Отец Паисий“ стартират дейности по проект „Образование за утрешния ден“.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.
Целта на проекта е изграждане на компетентности за интегриране на образователните технологии и мотивация за тяхното използване от подрастващото поколение.

Дейност 6: „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)“ на проекта BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ за учебната 2019 / 2020 г.

Сформирани клубове:
Клуб“ Дигитален свят“
Електронна платформа на проекта : https://oud.mon.bg

Национална програма „С грижа за всеки ученик“

Модул 1 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на
основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по
общообразователна подготовка“
Модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния
етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по
общообразователна подготовка“

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).
Общо 34 288 ученици, в това число 13 547 първокласници са включени в обучения за придобиване на умения за работа в електронна среда и образователни платформи по проекта „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

В обучения за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) и работа с образователни платформи са включени 34 288 ученици, включително 13 547 първокласници. Обученията се осъществяват по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, чиято цел е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Издадени 25 216 сертификата на ученици успешно преминали обучение. За постигане на по-голяма ефективност заниманията се провеждат в малки групи от средно пет лица.

С включването в обучения на всички първокласници се цели да се подпомогне осъществяването на плавен и безболезнен преход от предучилищно към училищно образование в електронна среда. Обученията са насочени и към по-големите ученици, които са изпитали затруднения при преминаване към ОРЕС, като целта е да придобият основни дигитални умения за работа с електронни образователни платформи. Тук са включени и ученици от уязвими групи, такива с майчин език, различен от българския, и тези с родители без компютърна грамотност.

Провеждат се и краткосрочни обучения за усъвършенстване на уменията на педагогически специалисти за преподаване при ОРЕС с цел осигуряване на качествено и безпроблемно обучение. До момента са сформирани 1526 групи с 6635 педагогически специалисти, 5569 от които вече са придобили сертификати за успешно преминат курс на обучение и са повишили уменията си в използването на ИКТ в учебния процес; използване на образователни ресурси за преподаване и обучение от разстояние; оценяване постиженията на учениците при синхронно обучение от разстояние; обработка на данни, презентации и др. в рамките на учебния процес, както и в работа с оборудване.

НП “Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“

НП “Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ бе удължена от министерството на образованието до 30 юни 2023 г.
ОУ “Отец Паисий“ с. Подгорица е едно от училищата, които продължават да работят по програмата, която осигурява финансиране за длъжността образователен медиатор.