НП Заедно в изкуството и спорта

„ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА“ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ОУ „Отец Паисий“ с. Подгорица, общ. Търговище , ще кандидатства за участие в НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ за учебната 2023/2024 година за сформиране на следните групи и отбори:

Модул 1. Изкуства в следните направления: танцово изкуство – I – IV клас, с ръководител специалист по танцово изкуство;

Цели на групите по Модул 1. „ИЗКУСТВА”:

 • Разкриване красотата на народното танцово изкуство и хармонични танцови движения, музикалното майсторство на народните изпълнители и изящните носии.
 • Водене на здравословен начин на живот, чрез занимания с предпочитани от тях дейности и личностна изява.
 • Да се създадат условия за развитие на вродените музикални и танцови заложби на учениците и възможност за изява на присъщата им артистичност и емоционалност.
 • Развитие на любознателност, инициативност, способност за творческо себеизразяване.
 • Насърчаване на работата в екип, на добро и внимателно отношение към сценичния си партньор. Подобряване на социалните взаимодействия на учениците.
 • Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците. Внимание, уважение и партньорство на сцената и извън нея.

Модул 2. Спорт в следните направления: футбол – V–VII клас, с ръководител с ръководител учител по физическо възпитание и спорт и/или треньор по „Футбол“.

Цели на групите по Модул 2. „СПОРТ”:

 • Популяризиране на спорта;
 • Насърчаване на сътрудничеството между различни етноси;
 • Изграждане на система от ценностни качества и висок морал сред учениците;
 • Укрепване здравето на учениците и формиране на правилно телодържание;
 • Усъвършенстване на жизненоважните двигателни умения и навици – ходене, бягане, скачане, развитие на специфичните за волейболната игра разновидности на двигателни умения;
 • Подобряване на координационните способности;
 • Теоретична подготовка, получаване на знания за естеството на играта, техники, тактики и др.
 • Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове;
 • Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове;
 • Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;
 • Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците.