Проект: BG05M2OP001-5.001-0001


ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯ НА КРИЗИ“

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

Проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ е на обща стойност 109 562 541,93 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН).

Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2023 г. Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Специфичните цели са:

– Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;

– Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;

– Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда. Целевите групи по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители. Основните дейности по проекта са:

Дейност 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи;

Дейност 2 – Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда;

Дейност 3 – Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда; Дейност 4 – Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.);

Дейност 5 – Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

Дейностите по проекта се реализират на територията на Република България.

В ОУ “Отец Паисий“ с. Подгорица по Дейност 1 на проекта са доставени 7 технически устройства за ползване от ученици, 3 таблета и 4 устройства за педагогически специалисти за обезпечаване на образователния процес в условия на кризи.

За периода юни 2021 –септември 2021 година по Дейност 2 на проекта са сформирани групи за обучения на ученици за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, в които са обучени 15 ученици.

По Дейност 4 на проекта е сформирана също 1 група за обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда, включваща 5 участници.

В началото на учебната 2022-2023 година по Дейност 2 на проекта са сформирани 2 групи за обучения на ученици за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, включващи 9 ученици.

https://react.mon.bg/info

ИНФОРМАЦИЯ

За изпълнението на Проект BG05M2OP001-5.001-0001“ Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

В ОУ“ Отец Паисий“ с Подгорица по Дейност 1 на проекта са доставени 7 технически устройства за ползване от ученици , 3 таблета и 4 устройства за педагогическите специалисти за обезпечаване на образователния процес в условия на кризи.

За периода юни 2021 – септември 2021 година по Дейност 2 на проекта са сформирани групи за обучения на ученици за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, в които са обучени 15 ученици.

По Дейност 4 на проекта е сформирана също 1 група за обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда, включваща 5 участници.

В началото на учебната 2022-2023 година по Дейност 2 на проекта са сформирани 2 групи за обучения на ученици за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, включващи 9 ученици.


През учебната 2023/2024 година по проект BG05M20P001-5.001-0001 „ Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ бяха реализирани следните дейности:
Дейност 2
В обучението по Дейност 2 бяха включени 6 ученици от 1 клас, с които се проведе 4 часа обучение за запознаване с MS Teams и функционалности на MS Teams.
И на 4 ученици от по-горните класове, които са били в чужбина , се проведе 4 часово обучение за запознаване с MS Teams и функционалности на MS Teams.
Дейност 5
В обучението по Дейност 5 бяха включени 11 ученици.
На 6 ученици от 1.,3., 4., 6.и 7. клас, които са дошли от чужбина се проведе допълнително обучение от 20 часа по БЕЛ, с цел развитие на писмени и устни компетентности и компенсиране на пропуски.
На 5 ученици от пети клас, които са имали слаби оценки на НВО се проведе допълнително обучение по 10 часа по БЕЛ и Математика, с цел компенсиране на пропуски от началния етап на обучение.
Обученията по Проект BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ – Дейност 2 в ОУ “Отец Паисий“ подпомогнаха за повишаване на уменията на учениците да работят и използват обучителни платформи по време на учебния процес в електронна среда.
Основната цел на педагогическите специалисти чрез обученията по Дейност 5 на Проекта бе да се покрият дефицитите в усвояването на книжовния български език на ученици, които са дошли от чужбина. В тази връзка индивидуалната работа с всяко дете допринесе за подобряване на езиково-говорното и четивното му развитие. Индивидуалният подход по време на обученията спомогна за задържането на интереса на учениците към уроците и провокира желание за редовно посещение на учебните часове.